Walne zgromadzenie

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok.602, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103810 działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 19 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000  w sali konferencyjnej hotelu „Ruczaj” w Krakowie ul. Ruczaj 44.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie:

– sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

– sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020

– sprawozdania finansowego za rok 2020

7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

– udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

  w 2020 roku

– udzielenia Członkom Rady Nadzorczej  absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

– podziału zysku za rok 2020

– zmiany w składzie Rady Nadzorczej

– zmiany w statucie Spółki,

– uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie uchwalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/I/93 z dnia 22.05.1993 r.

9.  Zamknięcie obrad.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki proponuje zmianę w statucie Spółki:

W pkt. XVI Statutu Spółki dopisuje się podpunkt. 3 o treści.

Wypłata dywidendy będzie następować bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.