Wiercenia specjalistyczne

• Studnie dla odgazowania odpadów komunalnych;

• Wykonywanie otworów obserwacyjnych dla monitoringu stanu zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych;