Walne zgromadzenie

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego ,,HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie
przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok.50l, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego *
Rejestru Przedsiębiorców- Sądu Rejonowego dla Krakowa – Sródmieścia. Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103810 działając na
podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 20 czerwca 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 10 w
sali konferencyjnej hotelu ,,Ruczaj” w Krakowie ul. Ruczaj 44.
porządek obrad.
]. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6, Rozpatrzenie.
– sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019
– sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019
– sprawozdania finansowego za rok 2019
7, Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem
finansowym Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach.
– zatwardzeni2 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 20l9
– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 20l9
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 20l9
– udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 roku
– udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązkow
w 2019 roku
– pokryciu zaistniałej straty za rak 2019
– wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
– wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy
– przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
9. Zamknięcie Zgromadzenia.