Walne zgromadzenie

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok.602, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103810 działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 28 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 1000  w sali konferencyjnej hotelu „Ruczaj” w Krakowie ul. Ruczaj 44.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie:

– sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

– sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

– sprawozdania finansowego za rok 2021

6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021

– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

– udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

– udzielenia Członkom Rady Nadzorczej  absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

-pokrycia zaistniałej straty za rok 2021

8.  Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Biuro Maklerskie  Bank Pekao S.A. na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika .