Informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy,  że nowe, wchodzące stopniowo w życie od 1 stycznia 2020 r., przepisy wprowadziły szereg zmian w funkcjonowaniu spółek akcyjnych rynku niepublicznego

(Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dalej jako „Ustawa”).

Zmiany te dotyczą również akcji spółki Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne S.A.  (dalej jako „Spółka”). Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji Spółki z mocy ustawy utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez – Biuro Maklerskie Pekao (dalej jako „Dom Maklerski”) wybrane przez Walne Zgromadzenie Spółki .

Akcjonariuszem Spółki będzie osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla wszystkich akcjonariuszy w nim zapisanych oraz dla Spółki. Oznacza to, że informacje w nim zawarte będą dostępne i jawne dla przywołanych wyżej podmiotów. Akcjonariusze będą mieli prawo wglądu do rejestru. Zakres ujawnianych danych został opisany w Ustawie. Brak złożenia dokumentów akcji zgodnie z Ustawą będzie wiązał z się m.in. z następującymi konsekwencjami przewidzianymi Ustawą.

Przez 5 lat od utworzenia rejestru akcjonariuszy, czyli od 1 marca 2021 r., dokumenty akcji zachowują moc dowodową w zakresie wykazania wobec Spółki przez akcjonariuszy swoich praw udziałowych.

Po 1 marca 2026 r. akcjonariusze zostaną pozbawieni ochrony praw udziałowych. Szczegółowe informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych Ustawą zostały opublikowane na stronie Domu Maklerskiego https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-instytucjonalny/rejestr-akcjonariuszy.html  .

Zgodnie z Art. 16 Ustawy Spółka jest zobowiązana do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji. Spółka powinna dokonywać wezwań w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia. Akcjonariusz oddając dokumenty akcji Spółce, otrzymuje pokwitowanie. Wezwania będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie Spółki w miejscu wyznaczonym do komunikacji z akcjonariuszami http://www.hydropol.com.pl/category/akcjonariusze/ .

Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. ul. Z. Miłkowskiego 3/602,  30-349 Kraków, w dniach roboczych (od wtorku do czwartku) w godzinach 9.00-13.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.